Utbildning av krishanterare

Kris-och Traumacentrum erbjuder utbildning av krishanterare till företag och organisationer. När en händelse sker ska krishanteraren kunna agera på plats och ge emotionell första hjälp samt bedöma behovet av extern professionell psykologisk insats.

Utbildningen innehåller grundläggande och fördjupade kunskaper rörande kris och trauma samt emotionell första hjälp, avlastande samtal och elementära bedömningskriterier för behovet av professionell psykologisk hjälp.

Om företaget har ingått avtal för krishantering med Kris-och Traumacentrum har krishanteraren, efter genomgången utbildning, möjlighet att kontakta Kris-och Traumacentrum för stöd i samband med potentiellt traumatiserande händelser.

Följande ämnen behandlas under kursen på teoretisk och praktisk nivå

Att ta hand om chockade människor
Akuta krisreaktioner
Krislära
Stressorer
Reaktioner i traumatiska situationer
Krisreaktioner, akut stressyndrom, PTSD
Kamratstöd
Avlastningssamtal
Kris- och traumabehandling
Grundläggande kunskap för bedömning om professionell psykologisk hjälp
Sekundär traumatisering; ”stöd och hjälp till hjälpare”

Utbildningen omfattar teori och praktiska övningar och sker under två dagar i block. Kurslokal hos Kris-och Traumacentrum i centrala Stockholm, alternativt på er ort.

Det finns även möjlighet till kortare föreläsningar.

Välkommen och kontakta oss för mer information eller offert,

telefon: 08 51 51 67 84, e-post: ktc@krisochtraumacentrum.se