För företag och organisationer

Kris- och Traumacentrum erbjuder tjänster som hjälper företag och organisationer att skapa interna strukturer för krishantering som tillgodoser lagstadgade krav.

Alla arbetsgivare som bedriver verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är skyldiga att ha beredskap och rutiner för det psykiska och sociala omhändertagande som behövs i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner (Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd). För verksamheter där risk för hot och våld föreligger finns dessutom speciella föreskrifter (AFS 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön).

Kris- och Traumacentrum kan hjälpa verksamheter att:

  • erbjuda sina anställda akut krisbehandling
    • via företagsförsäkring med krismoment, eller
    • genom direktavtal som även ger tillgång till jourtelefon.
  • Utbilda krishanterare
    • Kris- och Traumacentrum hjälper ditt företag att organisera och utbilda krishanterare som, vid en situation inom företaget, kan agera på plats (ge emotionell första hjälp) och bedöma behovet av extern professionell insats.

För mer information kontakta Kris- och Traumacentrum på telefon 08-515 16 7 84 eller via epost Amanda.ranch@krisochtraumacentrum.se