Krisreaktioner

Under en människas uppväxt behöver hon lära sig olika strategier för att lösa de problem hon kommer att stöta på under livet. Individen lär sig lösa problemen själv eller med hjälp av personer som finns runt omkring henne. Varje problem en människa löser skapar fler erfarenheter, kunskaper och strategier som hon kan använda för att lösa nya problem som uppstår. När en människa hamnar i kris, kan det sägas bero på att hennes tidigare erfarenheter och kunskaper inte räcker till för att hon ska förstå och hantera den situation hon hamnat i. Arbetslöshet, ekonomiska problem, sjukdomar, skilsmässor, ekonomiska problem och dödsfall är exempel på situationer som kan utlösa krisreaktioner. Traumatiska krisreaktioner kan utlösas av mer extrema situationer såsom en olycka, ett rån, en naturkatastrof eller en våldtäkt.

Varför reagerar vi olika?

Det kan finnas stora skillnader mellan olika individers upplevelser och reaktioner i svåra situationer. Samma händelse upplevs på skilda sätt av olika personer. Några av de viktigaste faktorerna för hur man reagerar är:

Den utlösande faktorn

Den privata, inre betydelsen

Livsfaser

Sociala förutsättningar och familjesituation

Den utlösande faktorn är av avgörande betydelse. Även om människor kan tolka samma situation på olika sätt, så finns det ändå händelser som är generellt mer påfrestande än andra. Särskilt psykiskt stressande är det när man är med om plötsliga och oväntade katastrofer med påträngande dödsfara. Än värre blir det om händelsen är orsakad av andra människors riktade illvilja, t ex vid ett rån eller vid ett övergrepp.

Den privata inre betydelsen påverkas av vilka tidigare erfarenheter man har i livet. Om man är van vid att få hjälp när man behöver är det kanske lättare att be om stöd när man behöver. Är man van vid svek och övergrepp, så är det lättare att uppleva sig kränkt även senare i livet.

I vilken livsfas man befinner sig i är också en viktig faktor för hur en person reagerar på en viss händelse. Påfrestningar som drabbar en 15-åring svårt kanske inte alls påverkar en 50-åring och tvärtom, eftersom de problem individen utsätts för får olika konsekvenser beroende på vilken del av livet man befinner sig i. Även dagsformen kan ha betydelse för hur man reagerar. Den som har en trygg och tillfredställande livssituation klarar i allmänhet påfrestningar bättre än den som har en tillvaro som också i övrigt är bekymmersam.

Sociala förutsättningar och familjesituation är andra omständigheter som kan ha betydelse. En väl fungerande familjesituation och/eller socialt nätverk i övrigt kan ge stöd åt den som hamnat i svårigheter, medan en mindre bra familjesituation kan störas ytterligare av att en medlem råkar in i en kris. Att vara ensam i en krissituation är ofta mycket svårt.

Krisreaktioner är ingen sjukdom

De flesta känner förtvivlan, tomhet, övergivenhet, ensamhet och vanmakt när de får besked om svåra sjukdomstillstånd eller dödsfall. En krisreaktion är en normal reaktion och inget sjukdomstillstånd. Ibland kan det ändå kännas som om man håller på att bli psykiskt sjuk. Den akuta krisfasen är en smärtsam erfarenhet. Men krisreaktionen är i grunden sund och många menar att kriser är en förutsättning för utveckling och mognad. Livet blir sällan som det var innan den händelse som utlöste krisreaktionen. Många kan uppleva att de får en lite annorlunda syn på livet. Vissa saker känns viktigare, andra känns mindre viktiga än tidigare. Det är inte ovillkorligen så att livet blir sämre.