Välkommen till Kris- och Traumacentrum

Kris- och Traumacentrum samarbetar med försäkringsbolag och företag/organisationer och tar därigenom emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma­fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.

Obs! Vi har inte längre avtal med Region Stockholm vilket innebär att vi inte längre kan ta emot remisser utan enbart tar emot patienter via försäkringsbolag eller företag/organisationer.

Krishanteringsstöd åt företag och organisationer

Alla arbetsgivare som bedriver verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är skyldiga att ha beredskap och rutiner för det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Kris- och Traumacentrum erbjuder tjänster med krisstöd till anställda samt utbildning av krisstödjare inom organisationen. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan stötta er och era anställda.

Verksamhetsområden

•behandling
•utbildning, konsultation och handledning
•krishanteringsstöd för företag och organisationer

Kris- och Traumacentrums behandlingsarbete sker inom ramen för en fokuserad traumabearbetning. Det övergripande målet för behandlingen är att minska effekter av traumat på individens förmåga att handskas med sin aktuella psykosociala livssituation. Behandlingarna utformas utifrån patientens speciella behov. Vi använder olika psykoterapeutiska metoder anpassade för personen. I uppföljning av detta ingår att systematiskt mäta behandlingsresultat och att utvärdera effekter av vården.

Vi har under många år anordnat seminarier och konferenser med fokus på aktuell kunskap inom psykotraumaområdet. Exempelvis har Kris- och Traumacentrum sedan 1992 bjudit in forskare med klinisk förankring för ett två dagars seminarium under september månad. Septemberseminariet syftar till att öka personalens kompetens och att sprida kunskaper inom psykotraumatologi till hela Sverige. Septemberseminarierna har under senaste 10 åren haft minst 100 och maximalt 400 deltagare från hela Sverige och våra grannländer.