Vårdutbud


Förutom psykotraumatologisk diagnostik och speciella utredningar (inkl. tortyrskadedokumentation under betalningsansvar från juridiskt ombud) erbjuder vi fas-orienterad korttidsbehandling för patienter med PTSD, komplex PTSD och vissa dissociativa störningar.


OBS! Vårt avtal med Stockholms Läns Landsting utesluter för närvarande möjligheten att behandla personer med dissociativ identitetsstörning och andra omfattande dissociativa störningar. Vi åtar oss dock att utreda patienter med denna frågeställning.

Behandlingarna följer nationella (Socialstyrelsen och SBU=Statens beredning för medicinsk utvärdering) och internationella (t.ex. APA=American Psychiatric Association (USA), ISTSS=International Society for Traumatic Stress Studies och ISSTD=International Society for the Study of Trauma and Dissociation) riktlinjer och rekommendationer. Vid traumafokuserad behandling används i första hand exponeringsbehandling. Patienter med komplex symptombild erbjuds fas 1-behandling före traumafokuserad behandling (dvs. stabilisering) individuellt eller i grupp.

Vid behov ges farmakologisk behandling.

Komplex traumatisering och dissociation kan innebära behov av speciella behandlingstekniker, som t.ex. bildterapi, musikterapi, etc. Dessa kan ingå i den individuella behandlingen, men om det bedöms som lämpligt kan de också tillhandahållas som gruppterapi.