Våra vårdavtal


Kris- och Traumacentrums verksamhet regleras av olika vårdavtal och det är därför viktigt att Du som remitterar patienter är medveten om de möjligheter och begränsningar som finns.


Landstingsavtal

Kris- och traumacentrum har avtal med Stockholms Läns Landsting. Enligt grundavtalet ska vi ta emot flyktingar som är traumatiserade i sina hemländer och som har permanent uppehållstillstånd. Dock skall vi inte ta emot patienter som lika gärna kan tas om hand inom allmänpsykiatri eller allmänmedicin. För närvarande omfattar avtalen med landstinget även asylsökande. Asylsökande bedöms utifrån samma kriterier som övriga remitterade. Remiss krävs dock från någon av de vårdcentraler inom SLL som har ett särskilt uppdrag för målgruppen (Rissne VC, Valsta VC, Rinkeby VC, Capio VC Rågsved, Fittja VC, Capio VC Wasa, Husläkarmottagningen Bergshamra Tiohundra) eller från psykiatrisk klinik inom SLL.

Avtalen medger endast traumafokuserad korttidsbehandling, varför vi förutsätter att den sociala och ekonomiska situationen är ombesörjd. Till exempel bör en nyanländ flykting med traumarelaterade problem förutom ekonomihandläggare även ha en socialsekreterare. En person som lever under hot skall ha skyddad identitet eller överfallslarm ordnat innan behandling är meningsfull. På samma sätt bör behov av sjukskrivning och basalt medicinskt eller psykiatrisk omhändertagande vara tillgodosett på ett tillfredsställande sätt. Vi tar inte över medicinering eller sjukskrivning innan vi själva har bedömt patienten (minimum tre besök).

De tre första samtalen är enbart för bedömning och diagnostik. På grund av tidvis långa väntetider bör patienten inte avslutas hos remittenten.

Behandlingen enligt landstingsavtalet är för närvarande kostnadsfri för patienten, men vi förbehåller oss rätten att debitera patientavgift vid uteblivna besök.

Försäkringsavtal

Kris- och Traumacentrum har genom Enheten för Trauma- och Krishantering avtal med flera försäkringsbolag, vilket gör att vi kan ta emot psykiskt traumatiserade personer som antingen har krismoment i hemförsäkringen eller omfattas av arbetsgivarens försäkringar. I dessa fall är det skadereglerare för respektive arbetsgivare som beviljar maximalt 10 psykologsamtal.
Tjänsten kännetecknas av snabbt omhändertagande (oftast inom 48 timmar) och utredning, behandling inom ramen för en korttidsterapi, samt individuellt anpassade psykoterapeutiska metoder.
Vi tar emot personer som har fyllt 13 år och är bosatta i Sverige.

Direktavtal

Arbetsgivare är skyldiga att se till att varje arbetsplats har en handlingsberedskap för ett omedelbart omhändertagande av krisdrabbade personer så att de så snart som möjligt efter en potentiellt traumatiserande händelse får lämplig behandling. Kris- och Traumacentrum hjälper arbetsgivare att uppfylla sitt ansvar när det gäller krishantering. Genom Kris- och Traumacentrums direktavtal kan företag och organisationer erbjuda sina medarbetare möjlighet till akut krishantering, oftast inom 48 timmar.

Övriga avtal

Slutligen så har Kris- och Traumacentrum även möjlighet att ta emot klienter för tortyrskadedokumentation under betalningsansvar från juridiskt ombud.