Kris- och Traumacentrum är en specialistmottagning som tar emot människor som drabbats av psykisk ohälsa efter påfrestande livshändelser (läs mer om vårt vårdutbud). Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting, företag och organisationer, samt tar emot patienter som omfattas av krismoment i hemförsäkringen. Patienter som omfattas av landstingsavtalet tas emot vid vår klinik i Stockholm, medan försäkrings- och direktavtalsärenden vid behov hänvisas inom vårt riksomfattande nätverk av kunniga terapeuter (ca 500 behandlare i olika delar av landet ingår).

Vi tar nu även emot asylsökande där behovet är psykoterapeutisk behandling för traumarelaterad problematik såsom PTSD. Asylsökande bedöms utifrån samma kriterier som övriga remitterade. Remiss krävs dock från någon av de vårdcentraler inom SLL som har ett särskilt uppdrag för målgruppen (Rissne VC, Valsta VC, Rinkeby VCCapio VC Rågsved, Fittja VC, Capio VC Wasa) eller från psykiatrisk klinik inom SLL.

remittera1_1000x667elke6_100x667

Vid förfrågningar som rör direktavtal eller krisförsäkringar ber vi er kontakta Enheten för Trauma- och Krisbehandling på telefon 08-515 167 96, och när det gäller vårt avtal med Stockholms Läns Landsting kontaktar ni vår remissgrupp.

Remisser som skickas till Kris- och Traumacentrum inom ramen för vårt avtal med Stockholms Läns Landsting granskas av en remissgrupp som gör en initial bedömning om patienten tillhör vår målgrupp eller inte. Remissgruppen bedömer också om eventuell förtur. För närvarande har Kris- och traumacentrum ett avtal med Södersjukhusets mottagning för våldtagna kvinnor som innebär att patienter som remitteras därifrån prioriteras.

Av remissen skall framgå

 1. Remittentens direktnummer för eventuella frågor.
 2. Patientens personnummer/reservnummer, namn, adress, telefon-/mobilnummer och eventuella e-postadress.
 3. Att patienten är införstådd med remitteringen till oss.
 4. Eventuellt behov av tolk och i så fall vilket språk.
 5. Remittentens namn, adress, telefon-/mobilnummer och e-postadress.
 6. Begäran om en bedömning, undersökning och/eller behandling
 7. Psykiatrisk och somatisk diagnos (om den föreligger).
 8. Kort beskrivning av patientens bakgrund och aktuella situation.
 9. Kort beskrivning av patientens traumatiska upplevelser.
 10. Symtombild.
 11. Tidigare behandlingsinsatser.
 12. Eventuell pågående medicinering.

 

Viktiga förutsättningar

(se även under ”Våra vårdavtal” för ev. avtalsspecifika förutsättningar)

 • Eftersom vårt uppdrag är traumafokuserad korttids-behandling, är det viktigt att presumptiva patienter har tillgång till stöd vad gäller basala behov. Det kan handla om etablerad kontakt med husläkare, hjälp med vardagliga aktiviteter (om behov finns), ett ordnat boende och den hjälp de har rätt till enligt SOL och/eller introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar. Personer med PTSD som saknar social trygghet kan inte behandlas framgångsrikt med korttidsbehandling.
 • Pågående hotsituationer måste hanteras av rätt instans, tex socialtjänst eller polis. Detta måste åtgärdas innan behandling inleds. Människor som lever under hot är svåra att behandla.
 • Samsjuklighet, till exempel pågående missbruk, paniksyndrom eller depression, skall vara adekvat behandlad.
 • Patienter med ursprung i medelhavsländer och söderut bör ha kontrollerat 25-hydroxyvitamin D-värden, hemoglobinvärde (thallasemi) och urinsticka.
 • Patienter med terapiresistent depression (> 3 månader) bör ha kontrollerat se-B12, folsyra och TSH hos husläkaren.

 

Vi tar för närvarande inte emot:

 • Patienter från annat landsting än Stockholms läns, utom i undantagsfall.
 • Patienter som har pågående juridiska processer i försäkringsfrågor.
 • Suicidala, självdestruktivt utagerande eller våldsbenägna patienter.
 • Patienter med pågående psykossjukdom eller personlighetsstörning/borderlinestörning.
 • Obehandlade beroendetillstånd. Patienter med beroendeproblematik bör ha en pågående behandlingskontakt vid beroendemottagning eller liknande.
 • Kriminella patienter

OBS! Vårt avtal med Stockholms Läns Landsting utesluter för närvarande möjligheten att ta emot personer med dissociativ identitetsstörning och andra omfattande dissociativa störningar. Vi åtar oss dock att utreda patienter med denna frågeställning.