Remittering


remittera1_1000x667elke6_100x667

Från och med 1 januari 2019 har Kris- och Traumacentrum inte längre vårdavtal med Stockholms läns landsting.

Fram till dess är vi fortfarande tillgängliga för frågor, konsultationer och i vissa fall bedömningar av patienter. Alla remisser som kommer in tas i beaktande utifrån förutsättningarna med målet att nya patienter endast tas emot om vi på kort tid kan tillhandahålla en insats som är både relevant och patientsäker.

Pågående patientkontakter/behandlingar kommer avslutas senast 28 december 2018 och vid behov återremitteras de med rekommendationer om vidare insatser. Möjligheten finns att behandlingskontakter tas över av Praktikertjänst Psykiatri eller Capio Psykiatri inom ramen för det nya avtalet med SLL avseende Transkulturell psykiatri.

Kris- och Traumacentrum (KTC) är en specialistmottagning som tar emot människor som drabbats av psykisk ohälsa efter tortyr och/eller svåra krigstrauman. Vi har avtal med Stockholms läns landsting (SLL) för personer från 18 år.

Vi tar även emot asylsökande som varit utsatta för tortyr och/eller svåra krigstrauman där behovet är psykoterapeutisk behandling för traumarelaterad problematik såsom PTSD. Asylsökande bedöms utifrån samma kriterier som övriga remitterade. Remiss krävs dock från någon av de vårdcentraler inom SLL som har ett särskilt uppdrag för målgruppen (Rissne VC, Valsta VC, Rinkeby VCCapio VC Rågsved, Fittja VC, Capio VC Wasa, Husläkarmottagningen Bergshamra Tiohundra) eller från psykiatrisk klinik inom SLL, och den asylsökande måste inneha giltigt LMA-kort.

En remiss som skickas till Kris- och Traumacentrum inom ramen för vårt avtal med Stockholms Läns Landsting granskas av en remissgrupp som gör en initial bedömning om patienten tillhör vår målgrupp eller inte. Vid frågor kring remisser kontakta remissgruppen enligt nedan.

Obs! Vi kan i dagsläget tyvärr inte ta emot elektroniska remisser.  

Remissgruppen

Ingrid Hogan leg psykolog, leg psykoterapeut

Telefon: 08-515 16 7 72 (Telefontid tisdagar kl 10.30-11.00). E-post: ingrid.hogan@krisochtraumacentrum.se

Elisabeth Thorne leg psykolog, leg psykoterapeut

Telefon: 08-515 16 7 53 (Telefontid fredagar kl 08.15-08.45). E-post: elisabeth.thorne@krisochtraumacentrum.se

Av remissen skall framgå

 • Remittentens namn, adress, direkttelefon-/mobilnummer och e-postadress
 • Patientens personnummer/reservnummer, namn, adress, telefon-/mobilnummer och eventuella e-postadress.
 • Att patienten är införstådd med remitteringen till oss.
 • Eventuellt behov av tolk och i så fall vilket språk.
 • Begäran om en bedömning, undersökning och/eller behandling
 • Psykiatrisk och somatisk diagnos (om den föreligger).
 • Kort beskrivning av patientens bakgrund och aktuella situation.
 • Kort beskrivning av patientens traumatiska upplevelser.
 • Symtombild.
 • Tidigare behandlingsinsatser.
 • Eventuell pågående medicinering.

Viktiga förutsättningar

(se även under ”Våra vårdavtal” för ev. avtalsspecifika förutsättningar)

 • Eftersom vårt uppdrag är traumafokuserad korttidsbehandling, är det viktigt att presumtiva patienter har tillgång till stöd vad gäller basala behov. Det kan handla om etablerad kontakt med husläkare, hjälp med vardagliga aktiviteter (om behov finns), ett ordnat boende och den hjälp de har rätt till enligt SOL och/eller introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar. Personer med PTSD som saknar social trygghet kan svårligen behandlas framgångsrikt med korttidsbehandling.
 • Pågående hotsituationer måste hanteras av rätt instans, tex socialtjänst eller polis. Detta måste åtgärdas innan behandling inleds. Människor som lever under hot är svåra att behandla.
 • Samsjuklighet, till exempel pågående missbruk, paniksyndrom eller depression, skall vara adekvat behandlad.
 • Patienter med ursprung i medelhavsländer och söderut bör ha kontrollerat 25-hydroxyvitamin D-värden och hemoglobinvärde (thallasemi).
 • Patienter med terapiresistent depression (> 3 månader) bör ha kontrollerat se-B12, folsyra och TSH hos husläkaren.