Verksamhet


Kris- och Traumacentrum erbjuder kvalificerade psykiatriska och psykologiska bedömningar samt trauma­fokuserade psykiatriska och psykoterapeutiska korttidsbehandlingar i enlighet med aktuell vetenskap (evidensbaserade metoder) och beprövad erfarenhet. Vi vänder oss både direkt till den som drabbats och till arbetsgivare. I uppdraget ingår även att sprida och utveckla kunskap om hur man kan förebygger och behandlar psykisk traumatisering.

De huvudsakliga verksamhetsområdena är:

Behandling

KTCs behandlingsarbete sker inom ramen för en fokuserad traumabearbetning. Det övergripande målet för behandlingen är att minska effekter av traumat på individens förmåga att handskas med hans/hennes aktuella psykosociala livssituation.

Behandlingarna utformas utifrån patientens speciella behov. Vi använder olika psykoterapeutiska och kroppsterapeutiska metoder och kombinerar dessa med medicinering om så krävs. Vi arbetar med vuxna individer, och grupper. På KTC kan patienten möta psykolog, psykiater, allmänläkare, sjukgymnast samt psykoterapeut med olika inriktningar (t.ex. KBT (Kognitiv beteendeterapi), DBT (Dialektisk beteendeterapi), psykodynamiskt orienterad fokuserad traumaterapi, EMDR (ögonrörelseterapi), hypnos, kroppsterapi, bildterapi, musikterapi m.fl.).

KTC arbetar med kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, och följer för uppdraget tillämpliga nationella (Socialstyrelsen och SBU=Statens beredning för medicinsk utvärdering) och internationella (t.ex. APA=American Psychiatric Association (USA), ISTSS=International Society for Traumatic Stress Studies och ISSTD=International Society for the Study of Trauma and Dissociation) riktlinjer och rekommendationer, samt regionala och lokala vård- och handlingsprogram. I detta ingår att systematiskt mäta behandlingsresultat och att utvärdera effekter av vården.

Organisatorisk är vårt behandlingsarbete uppdelat på två enheter:

 1. Kris- och traumacentrum (KTC)
  KTC har som främsta målgrupp psykiskt traumatiserade patienter bosatta i Stockholms län och ska enligt avtalet med Stockholms läns landsting erbjuda diagnostik, dokumentation och behandling till personer med psykisk ohälsa till följd av tortyrskador och/eller svåra krigstrauman. diagnostik, dokumentation och behandling till drabbade av exempelvis krigsupplevelser, tortyr, och förföljelse, eller andra former av våld och övergrepp, samt olyckor. En noggrann bedömning av tortyr- och traumaskador är viktigt för att den som drabbats av övergrepp ska få upprättelse, som ett steg på vägen till ett värdigt liv.
  Huvudsakligen är vårdinsatsen riktad mot patienter med uppehållstillstånd, och asylsökande som remitterats hit från någon av de sex asylmottagningar i Stockholm som utför hälsoundersökningar enligt uppdrag från Stockholms läns landsting.
  För närvarande ger vårt vårdavtal oss möjlighet att ta emot ca 500 nya patienter per år.
  KTC prioriterar patienter som nyligen (inom ett år) har varit med om ett svårt trauma.
 2. Enheten för Trauma- och Krisbehandling (ETK)
  ETK tar emot psykiskt traumatiserade patienter över hela landet genom avtal med försäkringsbolag (krisförsäkringar) eller direktavtal med företag och organisationer.

Utbildning, konsultation och handledning

Kris- och Traumacentrum har skapat Enheten för Forskning, Konsultation och Utbildning (EFU) för att medverka till ökad kunskap om traumatisk stress och flyktingtrauman.

KTC bedriver sedan flera år en omfattande konsultationsverksamhet i form av handledning och utbildning riktad i första hand till vårdgrannar inom primärvården, psykiatrin och socialförvaltningarna i Stockholms Län, men till viss del även övriga landet och till den privata sektorn. Minst 10 % av personalens arbetstid används för utbildning av vårdgrannar och medverkan i olika referensgrupper såsom våld mot kvinnor eller smärtbehandling hos tortyrskadade.

EFU sprider information och kunskap genom utbildningsprogram om:

 • människans psykiska och psykosomatiska reaktioner efter psykisk traumatisering, exempelvis akut stressyndrom, PTSD, vikarierande traumatisering, utmattningsdepression, utbrändhet, depression mm.
 • aktuella psykofarmakologiska och psykoterapeutiska metoder för behandling av svårt traumatiserade patienter.
 • hur man skapar krisgrupper och fungerande krisberedskap inom privat och offentlig sektor.

Arrangör av seminarier och workshops

KTC anordnar regelbundet seminarier och konferenser med fokus på aktuell kunskap inom psykotraumaområdet. Exempelvis har KTC sedan 1992 bjudit in forskare med klinisk förankring för ett två dagars seminarium under september månad. Septemberseminariet syftar till att öka personalens kompetens och att sprida kunskaper inom psykotraumatologi till hela Sverige. Septemberseminarierna har under senaste 10 åren haft minst 100 och maximalt 400 deltagare från hela Sverige och våra grannländer.
KTC har även ett fungerade samarbete med Transkulturellt Centrum i Stockholm som innebär gemensamma utbildningar och seminarier.

Kursverksamhet

KTC:s personal medverkar även regelbundet i akademiska sammanhang som föreläsare på olika universitetskurser vid t.ex. Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Klinisk utbildning

Blivande specialister i psykiatri erbjuds auskultering och PTP-psykologer (dvs. nyexaminerade psykologer) kan ibland ges anställningar under handledning. Även psykologstudenter som skriver examensuppsats ges regelbundet handledning.

Studiebesök

KTC tar emot studiebesök inom SLL, Sverige och internationellt.

Forskning

En viktig del av verksamheten är att ägna sig åt både metodutveckling och grundforskning. Detta sker ofta i samarbete med andra institutioner, men också i egen regi. Exempel på aktuella områden där KTC är involverade i forskningsprojekt:
– Psykiska effekter av våldtäkt (Södersjukhuset, Uppsala universitet)
– Dissociativa symtom hos barn och ungdomar med krigsupplevelser (Lunds universitet)
– Fysiologiska studier av bakomliggande orsaker till apati hos flyktingbarn (Sachsska barnsjukhuset, Uppsala universitet)
– D-vitamin och PTSD
– Effekten av ögonrörelser vid EMDR (Francine Shapiro)
– Nyttan av adekvat smärtbehandling för PTSD-patienter (Röda Korset, S:t Görans sjukhus)
– Kontinuerlig utvärdering av lovande, nya behandlingsmetoder vid PTSD, t ex neurofeedback, bildterapi, EFT.

Krishanteringsstöd åt företag och organisationer

Alla arbetsgivare som bedriver verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är skyldiga att ha beredskap och rutiner för det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Enheten för Trauma- och Krisbehandling (ETK, en del av Kris- och Traumacentrum Sverige Holding AB), erbjuder akut hjälp till anställda och tjänster som hjälper företag och organisationer att skapa interna strukturer för krishantering som tillgodoser de krav som lagen föreskriver (Se vidare under Krishanteringsstöd för företag och organisationer).