Miljöpolicy


Kris- och Traumacentrum Sverige Holding AB är en koncern som i sin verksamhet arbetar med att tillgodose människors grundläggande rättigheter i form av respektfullt och jämställt bemötande och högkvalitativ vård. Vi ser att en uttalad miljömedvetenhet ligger i linje med dessa värderingar varför vi tagit fram en miljöpolicy för att främja en miljömässigt hållbar utveckling av människors framtida livsvillkor.

Då Kris- och Traumacentrum Sverige Holding AB är en tjänsteproducerande koncern, där de egna lokalerna utgör den huvudsakliga platsen för verksamheten är det viktigaste att miljömedvetenheten ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Det gör vi bland annat genom att:

– Förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn vid inköp av varor och tjänster, samt vid tjänsteresor.

– Hushålla med materiella resurser och energi, samt hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt.

Som en del av denna policy åtar vi oss att efterleva bindande krav, ständigt sträva efter förbättringar och systematiskt följa upp detta arbete.