För företag och organisationer


krishantering_01_1000x556

Enheten för Trauma- och Krisbehandling (ETK) erbjuder tjänster som hjälper företag och organisationer att skapa interna strukturer för krishantering som tillgodoser lagstadgade krav.

Alla arbetsgivare som bedriver verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är skyldiga att ha beredskap och rutiner för det psykiska och sociala omhändertagande som behövs i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner (Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd). För verksamheter där risk för hot och våld föreligger finns dessutom speciella föreskrifter (AFS 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön).

ETK kan hjälpa verksamheter att:

För mer information kontakta Enheten för Trauma- och Krisbehandling på telefon 08-515 16 7 96 eller via epost etk@krisochtraumacentrum.se.